วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีพระราชทานพระพุทธรูปสี่มุมเมือง

การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่สักการะประจำทั้งสี่ทิศนั้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงนับเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว เรียกว่า "พระพุทธนิรโรคัรตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ" หรือ "พระสี่มุมเมือง" เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้สักการะบูชา โดยกรมการรักษาดินแดน ซึ่งในสมัยนั้นมี พลโทยุทธ์  สมบูรณ์ เป็นเจ้ากรมการรักษาดินแดน เป็นผู้ดำริและดำเนินการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ กรมการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2511 โลหะที่ใช้ในการหล่อประกอบด้วย ทองเหลือง 3 ส่วน ทองแดง 1 ส่วน ทองขาว 1 ส่วน รวมโลหะทั้งสิ้นประมาณ 400 กิโลกรัม มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระนิรโรคันตรายทุกประการ

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้พระราชทานให้จังหวัด 4 จังหวัด อัญเชิญไปประดิษฐานไว้สักการะประจำแต่ละทิศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2511 คือ
 • ทิศเหนือ พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดลำปาง
 • ทิศใต้ พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดพัทลุง
 • ทิศตะวันออก พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันตก พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประจำทิศตะวันตก ประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นับเป็นปูชนียวัตถุและปูชนียสถานอันล้ำค่าของจังหวัดราชบุรี


เจ้ากรมการรักษาดินแดนกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลำปาง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เพื่อเชิญไปประดิษฐานในแต่ละจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ.2511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่ายพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

นายยุทธ  หนุนภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศไปประดิษฐาน ณ จังหวัดราชบุรี


**************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีตามมติมหาเถรสมาคม

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี   ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม  ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน

มหานิกาย  จำนวน 27 แห่ง
 1. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระราชญาณวิสิฐ /ตามมติ มส. ครั้งที่ 3/2544
 2. วัดเขาวัง ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระเมธีวราภรณ์ /ตามมติ มส. ครั้งที่  22/2548
 3. วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม /เจ้าอาวาส พระครูวิทิตพัฒนโสภณ/ ตามมติ มส. ครั้งที่ 5/2550
 4. วัดมหาธาตุ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระเทพวิสุทธาภรณ์ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 2/2551
 5. วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระมหาประกอบ โชติปญฺโญ /ตามมติ มส. ครั้งที่ 2/2551
 6. วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 2/2551
 7. วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระครูสิริคณาภรณ์ จอ. /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 8. วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 9. วัดหนองกลางด่าน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง /เจ้าอาวาส พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 10. วัดประชารังสรรค์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง /เจ้าอาวาส พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 11. วัดหลักหกรัตนาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ /ตามมติ มส. ครั้งที่ 24/2551
 12. วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระมหาชัยพร วลฺลโภ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 13. วัดปากท่อ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ /เจ้าอาวาส พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ จอ. /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 14. วัดกลางวังเย็น ต.วังเย็น อ.บางแพ /เจ้าอาวาส พระครูโสภณอาจารคุณ จอ. /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 15. วัดบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม /เจ้าอาวาส พระครูวิชัยพัฒนาภรณ์ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 16. วัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระครูโสภณวิภูษิต /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 17. วัดพเนินพลู ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระครูภาวนาธรรมรังษี /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551 
 18. วัดหนองตาเนิด ต.ปากช่อง อ.จอมบึง /เจ้าอาวาส พระอธิการสถิตย์ สถิตฺถิโก /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 19. วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง /เจ้าอาวาส พระครูสันติธรรมาภิรัต /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 20. วัดอุทุมพรทาราม  ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง /เจ้าอาวาส พระครูประสิทธิ์สุตกิจ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 21. วัดไทรอารีรักษ์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม /เจ้าอาวาส พระครูไกรสรวรคุณ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 22. วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม /เจ้าอาวาส พระครูวิสุทธานันทคุณ /ตามมติ มส. ครั้งที่ 24/2551
 23. วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม /เจ้าอาวาส พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 24. วัดเนกขัมมาราม ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก /เจ้าอาวาส พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 25. วัดทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ /เจ้าอาวาส พระอธิการเสน่ห์ มหทฺธโน /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 26. วัดหัวโพ ต.หัวโพ อ.บางแพ /เจ้าอาวาส พระครูสังฆการโกวิท /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551
 27. วัดหนองหมี ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง /เจ้าอาวาส พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จอ. /ตามมติ มส.ครั้งที่ 24/2551

ธรรมยุต จำนวน 5 แห่ง
 1. วัดอมรินทราราม ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระโสภณสีลคุณ /ตามมิต มส.ครั้งที่ 7/2554
 2. วัดเขานกกระจิบ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี /เจ้าอาวาส พระครูวิบูลกิจจาทร /ตามมติ มส.ครั้งที่ 7/2554
 3. วัดอริยวงศาราม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง /เจ้าอาวาส พระอุดมคัมภีรญาณ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 7/2554
 4. วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ต.บ้านคา อ.บ้านคา /เจ้าอาวาส พระครูภาวนาสุทธิคุณ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 7/2554
 5. วัดป่าโป่งกระทิง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา /เจ้าอาวาส พระครูเขมากรวิสุทธิ์ /ตามมติ มส.ครั้งที่ 7/2554

*****************************
ที่มาข้อมูล
อ่านต่อ >>