วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สำนักหุบผาสวรรค์

หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา
เมื่อ พ.ศ.2515 คณะกรรมการของสำนักปู่สวรรค์ได้ขยายกิจการ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น ที่เทือกเขาเสือหมอบหรือเขาถ้ำพระ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ภายใต้ความดูแลของกรมศิลปากร เพราะถือกันว่าสถานที่นี้คือ จุดทอแสงของพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ โดยเป็นที่พำนักของพระอรหันต์สำคัญ 2 องค์

ถ้ำสาริกา จุดพักของคณะธรรมทูต จากอินเดีย เพื่อมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ คือพระโสณะ และพระอุตตระ เมื่อแรกนำคณะธรรมทูตเดินทางมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิประเทศ

เขาถ้ำพระ เป็นภูเขาที่สวยงาม แต่เมื่อ 20 ปีเศษมาแล้ว ในอดีตก่อนที่หุบผาสวรรค์จะมาดำเนินงานเคยเป็น ที่ซ่องสุมของมิจฉาชีพ และผู้ก่อการร้าย ทั้งนักธุรกิจเข้าไปประกอบการระเบิดหินด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล กรรมการสำนักปู่สวรรค์ ได้ขอเข้าพบ น.อ.สมภพ ภิรมย์ อธิบดีกรมศิลปกร ในสมัยนั้น ขออนุญาตเข้าไปจัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรม และหวังที่จะสร้างปูชนียวัตถุขึ้น เพื่อให้คนเกรงกลัวต่อบาป ทั้งนี้อธิบดีกรมศิลปกรให้ความเห็นชอบ

ด้วยจะเป็นการช่วยอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ น.อ.สมภพ ภิรมย์ อนุญาตให้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ใช้ที่ดินในโบราณสถานเขาถ้ำพระ เพื่อจัดตั้งสำนักกรรมฐาน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ได้มีการประชุมระหว่าง พล.ท.สายหยุด เกิดผล ผบ.ศอป. (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในปีนั้น และศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชรโรบล กับ นายบุญยง ว่องวานิช ผู้แทนสำนักปู่สวรรค์ โดยผู้แทนสำนักปู่สวรรค์ชี้แจงว่า ได้ไปตั้งสำนักสงฆ์หุบผาสวรรค์ขึ้นในเนื้อที่ ประมาณ 15 ไร่ เพื่อให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม แต่พบว่ามีอุปสรรค 2 ประการ คือ
  1. มีผู้ทำการระเบิดหินในพื้นที่ใกล้เคียง
  2. มีการเคลื่อนไหวของ ผกค.บริเวณเขาเสือหมอบ
เป็นอันว่าการเปิดสำนักหุบผาสวรรค์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปกร และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย

สันติเจดีย์ เจดีย์แห่งสันติภาพ
แต่คงจะเป็นการขัดขวางต่ออิทธิพลของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ ทั้งขัดขวางผลประโยชน์แก่ผู้ทำการระเบิดหินด้วยในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของสำนักหุบผาสวรรค์เป็นไปด้วยดี อาศัยกรรมการที่เข้มแข็ง 2 คน คือท่าน ศาสตราจารย์ดร.คลุ้ม วัชโรบล และ ศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวกิจ มีผู้อุทิศ แรงกายแรงใจ ช่วยสร้างสำนักให้เป็นที่รื่นรมย์ ดึงดูดทั้งคนไทยและต่างประเทศให้ไปเยี่ยมชมมีการสวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 ได้มีพิธีวางศิลามงคลสร้างสันติเจดีย์เป็นเจดีย์สิบยอด สร้างบนยอดเขาเสือหมอบ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธี

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2518 ได้มีการขอจดทะเบียนสมาคมศาสนาสัมพันธ์ขึ้น มีพลตรี ปราการ ภูวนารถนุรักษ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก และในระยะต่อมา อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในช่วง พ.ศ. 2520-2524 โดยต่อเนื่อง

ทางเข้าสู่เมืองศาสนา
หลังจากนั้น สมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้รณรงค์หยั่งเสียงในหมู่ประชาชนชาวไทย ในหัวข้อเรื่อง “คนไทยต้องการสันติภาพ ไม่ต้องการสงคราม” ทั้งได้เสนอรายงานผลการหยั่งเสียงสันติภาพแก่สหประชาชาติด้วย โดยอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปพบเลขาธิการสหประชาติ ที่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สมาคมศาสนาสัมพันธ์ ได้ส่งคณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ผู้เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และจอห์นปอลที่ 2 เข้าพบเลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งบุคคลสำคัญๆ เช่น ผู้นำศาสนาอิสลาม ประมุขศาสนาซิกข์ และองค์ดาไลลามะ เป็นต้น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกแห่ง ถึงสมาคมศาสนาสัมพันธ์ ได้รับเข้าเป็นภาคีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Department of Public Information) ของสหประชาชาติ และอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตสันติภาพ” โดยองค์การสภาธรรมนูญโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

สมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้วางแผนที่จะมีการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศขึ้น ที่สำนักหุบผาสวรรค์ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อรวมพลังของศาสนาในโอกาสเฉลิมฉลอง 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบรมรูป
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นอกจากสันติเจดีย์ที่ได้ทำพิธีวางศิลามงคล เมื่อ พ.ศ.2517 แล้ว สำนักหุบผาสวรรค์ยังได้ปูชนียวัตถุอันเป็นสัญลักษณ์ ของศาสนาต่างๆ ขึ้นไว้ เช่น พระพุทธรูปยืนสูง ๙ เมตร ปางถวายเนตร พระรูปพระเยซูคริสต์ พระแม่มาเรีย และพระพิฆเนศ เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้น ได้อาศัยความอุปถัมภ์ของมูลนิธิชินนะปูโตอนุสรณ์ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นองค์กรต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนมีนาคม 2519  มีอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่อให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ได้เข้าทำการสักการะบูชา ตามแบบของตน

สำนักหุบผาสวรรค์รุ่งเรืองอยู่ถึง พ.ศ. 2524 แล้วก็ถึงจุดที่ต้องพบมรสุมอย่างหนักจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่สำคัญ อันเนื่องมาจากโครงการจัดประชุมสันติภาพของโลก โดย อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้เชิญผู้นำทางศาสนา และทางการเมืองรวมทั้งสหประชาชาติ ให้มาประชุมที่หุบผาสวรรค์ในเดือนกันยายน พ.ศ.2525 ซึ่งถ้าหากโครงการนี้ทำได้สำเร็จ ก็จะขัดกับแนวนโยบายการแผ่อิทธิพล ด้วยกำลังอาวุธของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์สากล ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งรัสเซียและจีน รวมทั้งสหรัฐอเมริกากำลังต่อสู้กันอย่างหนัก

ในขณะนั้นจึงได้มีการทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อล้มล้างสำนักหุบผาสวรรค์ เป็นผลให้หุบผาสวรรค์ต้องเสียชื่อเสียงในทุกด้าน และถูกทางราชการสั่งปิดการดำเนินกิจการทุกอย่าง ทรัพย์สินทั้งหมด ในหุบผาสวรรค์ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้ศรัทธา ถูกริบและขายทอดตลาดหมดสิ้น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกทางราชการตั้งเป็น สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา

สันติเจดีย์ เปล่งฉัพพรรณรังษี บารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุ
เทือกเขาแห่งศาสนาเพื่อสันติของมวลมนุษยโลก
(ท่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก หนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ต้องจารึกการทำลายหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร อดีตเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ)

ที่มาข้อมูลและภาพ
สวรรค์รำลึก. (2553). หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต. [Online]. Available :
http://www.poosawan.org/hoopha.html. [2553.สิงหาคม 31].

ไม่มีความคิดเห็น: