วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธรูปปางลีลา


พระพุทธรูปปางลีลา
อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข้อความที่ปรากฏในแผ่นจารึกบริเวณฐานพระพุทธรูป

"พระพุทธรูปปางลีลา พระองค์นี้ เริ่มสร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม จังหวัดพระนคร  เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2510 เวลา 13:00 น. สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 เปิดงานเวลา 13:00 น.โหรบูชาฤกษ์ เวลา 17:00 น.พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลา เวลา 19:00 น.พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 13 รูป ประกอบพิธีพุทธาภิเษก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ไทย จีน ญวน และพม่า จำนวน 512 รูป หลังจากนั้น ทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชทำพิธียกฉัตร์เหนือเศียรพระพุทธรูป"

แผ่นจารึกบริเวณฐานพระพุทธรูป

ไม่มีความคิดเห็น: