วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วัดและโรงเรียนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเขตการปกครองของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ในประเทศไทย  สังฆมณฑลราชบุรี ปัจจุบันมี นักบุญยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นพระสังฆราช ปกครองดูแลอยู่ มีจังหวัดในเขตการปกครอง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

วัดในสังฆมณฑลราชบุรี
จำนวน 32 แห่ง

เขตจังหวัดราชบุรี (20 แห่ง)
 1. วัดรองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี ที่ตั้ง 80 ถ.คทาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-3233-8791
 2. วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ที่ตั้ง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170  โทร 0-3236-3022 โทรสาร 0-3239-9277
 3. วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ที่ตั้ง 1 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร 0-3225-4147 , บ้านซิสเตอร์ 0-3236-1133 โทรสาร 0-3236-1143
 4. วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ที่ตั้ง ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร 0-3224-8088
 5. วัดพระสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
 6. วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ที่ตั้ง ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3229-9046
 7. วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก
 8. วัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล ที่ตั้ง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3228-7116 ถึง 7
 9. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ที่ตั้ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094
 10. วัดนักบุญเบเนดิก โป่งยอ
 11. วัดแม่พระถวายองค์ ลูกแก ที่ตั้ง ตู้ ป.ณ. 12 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3222-1270
 12. วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก ที่ตั้ง ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร 0-3229-1201
 13. วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว ที่ตั้ง ม.9 ถ.ประชาน้อมเกล้า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 14. วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง ที่ตั้ง 103 ม.11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง อ.ราชบุรี 70150 โทร 0-3236-20044
 15. วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย ที่ตั้ง 16 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
 16. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ที่ตั้ง วัดดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
 17. วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม
 18. วัดคาทอลิก เขาพระ
 19. วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า ที่ตั้ง 190 ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร 0-3236-2045 โทรสาร 0-3236-2045
 20. วัดพระเมตตา ไทรงาม ที่ตั้ง 89 ม.2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
เขตจังหวัดกาญจนบุรี (7 แห่ง)
 1. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ ที่ตั้ง ร.ร.อนุชนศึกษา 1/1 ถ.ชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร 0-3456-1803 , 0-3456-2930 ถึง 1 โทรสาร 0-3456-2498
 2. แม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ที่ตั้ง ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทร 0-3454-1992
 3. วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ที่ตั้ง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0-3261-1013
 4. วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
 5. วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พุถ่อง ที่ตั้ง ตู้ ป.ณ.6 ปท.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
 6. วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี หาดแตง
 7. วัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม (4 แห่ง)
 1. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ที่ตั้ง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทร 0-3476-1347 โทรสาร 0-3473-0865
 2. วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
 3. วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง ที่ตั้ง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร 0-3271-2680
 4. วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง วัดใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี (1 แห่ง)
 1. วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ที่ตั้ง 148 ม.3 ถ.เพชรบุรี-บางจาน ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร 0-3242-6482

โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
จำนวน 16 โรงเรียน

เขตจังหวัดราชบุรี (11 โรงเรียน)
 1. โรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่อยู่ 80 ถ.คทาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-3233-7154 , 0-3233-7949 , 0-3231-4760 ถึง 2 โทรสาร 0-3233-7515
 2. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ที่อยู่ 253 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-323-14763 , 08-1353-7452 โทรสาร 0-3233-7515
 3. โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่อยู่ 80 ถ.คทาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-3233-8793โทรสาร 0-3231-4767
 4. โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ที่อยู่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทร 0-3239-9278โทรสาร 0-3239-9278
 5. โรงเรียนดำเนินวิทยา ที่อยู่ 2/2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร 0-3225-4869 โทรสาร 0-3225-3809 
 6. โรงเรียนวันทามารีอา ที่อยู่ 92 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210โทร 0-3236-0610 ถึง 11  โทรสาร 0-3236-0609
 7. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ที่อยู่ 71 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3236-8223 , 0-3236-8044 ถึง 5  โทรสาร 0-3236-8255
 8. โรงเรียนธีรศาสตร์ ที่อยู่ ตู้ ป.ณ. 12 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3222-1237 , 0-3222-1270 โทรสาร 0-3222-1237
 9. โรงเรียนเทพวิทยา ที่อยู่ 201 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร 0-3229-1202 , 0-3236-6098  โทรสาร 0-3236-6099
 10. โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค ที่อยู่ 197 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 0-3232-1337 , 0-3232-5761 โทรสาร 0-3232-1337
 11. โรงเรียนวังตาลวิทยา ที่อยู่ 10/4 ม.1 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3228-7116, 0-3228-7515 ถึง 6 โทรสาร 0-3228-7117
เขตจังหวัดกาญจนบุรี (3 โรงเรียน)
 1. โรงเรียนวีรศิลป์ ที่อยู่ ถ.แสงชูโต (สายเก่า ) ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0-3461-1040 , 0-3462-6236 โทรสาร 0-3462-6235
 2. โรงเรียนอนุชนศึกษา ที่อยู่ 1/1 ถ.ชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตะคร่ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร 0-3456-1803 , 0-3456-2930 ถึง 1 โทรสาร 0-3456-2498
 3. โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ที่อยู่ 9 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 0-3462-1188 ถึง 9  โทรสาร 0-3462-1191
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม (2 โรงเรียน)
 1. โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ที่อยู่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทร 0-3476-1810 ,0-3476-1346
 2. โรงเรียนดรุณานุกูล ที่อยู่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  โทร 0-3471-2524 , 0-3472-3329 ถึง 31 โทรสาร 0-3472-3328

ที่มาข้อมูล

 • สำนักมิสซังคาทอลิคเขตราชบุรี. (2553). วัดในสังฆมณฑลราชบุรี. [Online]. Available :http://www.ratchaburidio.or.th/main/2010-01-27-03-34-41. [2553 พฤศจิกายน 22 ].
 • สำนักมิสซังคาทอลิคเขตราชบุรี. (2553). โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี. [Online]. Available :http://www.ratchaburidio.or.th/main/2010-01-26-09-33-19. [2553 พฤศจิกายน 22 ].

ไม่มีความคิดเห็น: