วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีพระราชทานพระพุทธรูปสี่มุมเมือง

การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่สักการะประจำทั้งสี่ทิศนั้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงนับเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว เรียกว่า "พระพุทธนิรโรคัรตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ" หรือ "พระสี่มุมเมือง" เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้สักการะบูชา โดยกรมการรักษาดินแดน ซึ่งในสมัยนั้นมี พลโทยุทธ์  สมบูรณ์ เป็นเจ้ากรมการรักษาดินแดน เป็นผู้ดำริและดำเนินการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ กรมการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2511 โลหะที่ใช้ในการหล่อประกอบด้วย ทองเหลือง 3 ส่วน ทองแดง 1 ส่วน ทองขาว 1 ส่วน รวมโลหะทั้งสิ้นประมาณ 400 กิโลกรัม มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระนิรโรคันตรายทุกประการ

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้พระราชทานให้จังหวัด 4 จังหวัด อัญเชิญไปประดิษฐานไว้สักการะประจำแต่ละทิศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2511 คือ
  • ทิศเหนือ พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดลำปาง
  • ทิศใต้ พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันออก พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก พระราชทานให้ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประจำทิศตะวันตก ประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นับเป็นปูชนียวัตถุและปูชนียสถานอันล้ำค่าของจังหวัดราชบุรี


เจ้ากรมการรักษาดินแดนกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลำปาง เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เพื่อเชิญไปประดิษฐานในแต่ละจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ.2511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่ายพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

นายยุทธ  หนุนภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศไปประดิษฐาน ณ จังหวัดราชบุรี


**************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เคยอ่านบทความเรื่องนี้จากหนังสือของกรมการปกครองเมื่อทำกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อออกเสียงตามสายให้นักเรียนฟัง..เขาบอกว่าพระพุทธนิโรคันทรายฯนี้สร้างขึ้นในครั้งแรกเนื่องจากในครั้งนั้น พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรด้วยโรคพระหทัย เมื่อพระองค์หายจากอาการประชวรดังกล่าว รัฐบาล ในสมัยนั้น จึงสร้างพระขึ้นถวาย โดย รวบรวม จากทองคำที่ร่วมกันนำมาหล่อสร้าง และขอพระราชทานนามจากในหลวง จึงนับเป็นพระพุทธรูปแห่งการรวมใจอีกด้วย