วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จำนวนวัด สำนักสงฆ์ โบส์คริสต์ และมัสยิด ในราชบุรี


ประชากรชาวจังหวัดราชบุรี ประมาณร้อยละ 97.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 0.29 นับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 304 วัด สำนักสงฆ์ 55 แห่ง โบสถ์ในคริสต์ศาสนาจำนวน 20 แห่ง และมัสยิดในศาสนาอิสลามอีก  5 แห่ง

วัดในจังหวัดราชบุรี  สังกัดมหานิกาย 371 แห่ง สังกัดธรรมยุต 33 แห่ง โดยสามารถแยกเป็นอำเภอได้ดังนี้
 1. อ.เมืองราชบุรี มหานิกาย 80 วัด ธรรมยุต 15 วัด รวม 95 วัด
 2. อ.โพธาราม มหานิกาย 68 วัด ธรรมยุต 1 วัด รวม 69 วัด
 3. อ.บ้านโป่ง มหานิกาย 55 วัด ธรรมยุต 2 วัด รวม 57 วัด
 4. อ.ปากท่อ มหานิกาย 47 วัด ธรรมยุต 4 วัด รวม 49 วัด
 5. อ.จอมบึง มหานิกาย 34 วัด ธรรมยุต 2 วัด รวม 36 วัด
 6. อ.บางแพ มหานิกาย 26 วัด ธรรมยุต 3 วัด รวม 29 วัด
 7. อ.ดำเนินสะดวก มหานิกาย 26 วัด ธรรมยุต - วัด รวม 26 วัด  
 8. อ.สวนผึ้ง มหานิกาย 17 วัด ธรรมยุต 3 วัด รวม 20 วัด
 9. อ.บ้านคา มหานิกาย 11 วัด ธรรมยุต 3 วัด รวม 14 วัด
 10. อ.วัดเพลง มหานิกาย 7 วัด ธรรมยุต - วัด รวม 7 วัด 
พระอารามหลวง ในจังหวัดราชบุรี มีทั้งสิ้น 7 วัด แยกเป็นสังกัดดังนี้
สังกัดมหานิกาย จำนวน 4 วัด
 1. วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี  ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
 2. วัดช่องลม อ.เมืองราชบุรี ชั้นตรี ชนิดสามัญ
 3. วัดเขาวัง อ.เมืองราชบุรี ชั้นตรี ชนิดสามัญ
 4. วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สังกัดธรรมยุต จำนวน 3 วัด
 1. วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมืองราชบุรี ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
 2. วัดศรีสุริยวงศ์ อ.เมืองราชบุรี ชั้นตรี ชนิดสามัญ
 3. วัดสุรชายาราม อ.เมืองราชบุรี ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สำนักสงฆ์ในจังหวัดราชบุรี รวม 55 แห่ง โดยสามารถแยกเป็นอำเภอได้ดังนี้
 1. อ.เมืองราชบุรี   จำนวน 9 แห่ง
 2. อ.โพธาราม จำนวน 4 แห่ง
 3. อ.บ้านโป่ง ไม่มี
 4. อ.ปากท่อ จำนวน 7 แห่ง
 5. อ.จอมบึง จำนวน 8 แห่ง
 6. อ.บางแพ ไม่มี
 7. อ.ดำเนินสะดวก ไม่มี
 8. อ.สวนผึ้ง จำนวน 16 แห่ง
 9. อ.บ้านคา จำนวน 11 แห่ง
 10. อ.วัดเพลง ไม่มี
โบสถ์คริสต์ในจังหวัดราชบุรี รวม 20 แห่ง โดยสามารถแยกเป็นอำเภอได้ดังนี้
 1. อ.เมืองราชบุรี จำนวน 3 แห่ง
 2. อ.โพธาราม ไม่มี
 3. อ.บ้านโป่ง จำนวน 8 แห่ง
 4. อ.ปากท่อ จำนวน 1 แห่ง
 5. อ.จอมบึง จำนวน 3 แห่ง
 6. อ.บางแพ ไม่มี
 7. อ.ดำเนินสะดวก จำนวน 2 แห่ง
 8. อ.สวนผึ้ง จำนวน 2 แห่ง
 9. อ.บ้านคา ไม่มี
 10. อ.วัดเพลง จำนวน 1 แห่ง 
มัสยิดในจังหวัดราชบุรี รวม 5 แห่ง โดยสามารถแยกเป็นอำเภอได้ดังนี้
 1. อ.เมืองราชบุรี จำนวน 1 แห่ง
 2. อ.โพธาราม จำนวน 1 แห่ง
 3. อ.บ้านโป่ง จำนวน 3 แห่ง
 4. อ.ปากท่อ ไม่มี
 5. อ.จอมบึง ไม่มี
 6. อ.บางแพ ไม่มี
 7. อ.ดำเนินสะดวก ไม่มี
 8. อ.สวนผึ้ง ไม่มี
 9. อ.บ้านคา ไม่มี
 10. อ.วัดเพลง ไม่มี
ที่มา :
ข้อมูลล่าสุด : ณ เดือนเมษายน 2553 โดย สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (2553). สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552. เอกสารจัดพิมพ์. (หน้า 5-6)

ไม่มีความคิดเห็น: