วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ


ขณะที่เขียนเรื่อง "พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ" อยู่นี้ องค์พระมหาเจดีย์ฯ กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินการสร้างขึ้นในบริเวณวัดฯ โดยมี
 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานอุปถัมภ์
 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานโครงการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์การสร้าง
เพื่อเป็นปูชนียสถานอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญ ที่ปรากฏขึ้น ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ไว้เป็นที่สักการะบูชา ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และเพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจิญและยั่งยืนต่อไป

งบประมาณการก่อสร้าง 150 ล้านบาท
"พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ" เป็นอาคารทรงจตุรมุข 4 ชั้น รูปแบบพระมหาเจดีย์ ออกแบบโดย อาจารย์อนันต์  สวัสดิสวนีย์ อดีตผู้อำนวยการช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างคือ รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณวิชา วัฒนานุกิจ จาก บริษัท Center of Standard Engineering จำกัด  ทั้ง 4 ชั้นได้ถูกออแบบการใช้สอยไว้ดังนี้
 • ชั้นล่างสุด  ของพระมหาเจดีย์ฯ เป็นที่ทำงาน และเป็นที่ให้ญาติโยมสาธุชนศึกษาปฏิบัติธรรม สำหรับประกอบพิธีกรรมและประชุมทั่วไป
 • ชั้นที่สอง สำหรับการประชุมอบรมธรรมปฏิบัติ
 • ชั้นที่สาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างการปฏิบัติกัมมัฎฐาน
 • ชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เรื่องราคาค่าก่อสร้างนี้ มีการบันทึกเพิ่มเติมในหนังสือ "คู่มือร่วมด้วยช่วยกัน..สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จ" (ดูรายละเอียดหนังสือ)  ซึ่งผู้จัดทำได้รับแจกจ่ายประชาสัมพันธ์เมื่อต้นเดือน ก.ย.2554 ว่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยแยกเป็น 3 รายการใหญ่ได้แก่ งานโครงสร้าง 200 ล้านบาท, งานสถาปัตยกรรม 100 ล้านบาท และงานระบบไฟฟ้า/ลิฟท์/ปรับพื้นที่/ถมดินฯลฯ 100 ล้าน และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559

ทำไมถึงชื่อว่า "พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
ที่ชื่อว่า พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  ก็เพราะความประจวบเหมาะกับสมเด็จ ผู้เป็นมิ่งมหามงคล 6 ประการคือ
 1. พระมหาเจดีย์นี้จักเป็นปูชนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญ
 2. พระมหาเจดีย์นี้เกิดขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
 3. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คู่บารมี ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

  และพระมหาเจดีย์นี้ จักเกิดขึ้น ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาส ล้วนเป็นสมเด็จพระราชาคณะทั้ง 3 องค์ คือ
 4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุติธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นพระอุปัชฌาย์
 5. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสณมหาเถร) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระพรหมคุณาภรณ์)
 6. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญญมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นอนุสาวนาจารย์ (ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี)


ติดต่อบริจาคและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โทร.0-3225-3632 ต่อ 220/191, 08-3032-8907 โทรสาร.0-3225-4954
เว็บไซต์ http://www.dhammakaya.org/
อีเมล์ info@dhammakaya.org

ที่มาข้อมูล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม. (2554). พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ. แผ่นพับประชาสัมพันธ์. ได้รับเมื่อ 27 ก.พ.2554.


ไม่มีความคิดเห็น: